Побудова ігор та Web додатків

Надано посилання на навчальні курси по вивченню методів та принципів побудови ігор та Веб додатків

c Платні курси (ціни від 20 до 50$)

1. Unity: как сделать свою игру? Программирование игр на C#   https://www.udemy.com/unity-program-game/

2. UNITY: как сделать свою игру? Основные концепции  https://www.udemy.com/unity-make-your-game/

Бази даних

Загальні питання

1.Private Cloud on your terms with Microsoft SQL Server 2012: Scale on demand  / Приватна хмара на ваших умовах з Microsoft SQL Server 2012: масштаб на вимогу

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/cloud-on-your-terms-with-microsoft-sql-server-2012-scale-on-demand

Інше цікаве

1. Technology Commercialization, Part 1: Setting up your Idea Filtering System - Комерціалізація технологій, частина 1: створення власної системи фільтрації ідей  

https://www.coursera.org/course/techcommercialpart1

2. Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills - Успішні переговори: Основні стратегії та навички

Фінанси

1.  Asset Pricing, Part 1 - Оцінка фінансових активів, частина 1             

https://www.coursera.org/course/assetpricing

2.  An Introduction to Financial Accounting - Вступ у Фінанси  

https://www.coursera.org/course/accounting

3.  Corporate Finance Essentials - Основи корпоративних фінансів             

Маркетинг

1. Advertising and Society - Реклама і суспільство

https://www.coursera.org/course/adsoc

2. Understanding Media by Understanding Google - Розуміння засобів масової інформації через розуміння Google

 https://www.coursera.org/course/googlemedia

3. An Introduction to Marketing - Вступ до маркетингу

Менеджмент

1.International Organizations Management Управління міжнародними організаціями

https://www.coursera.org/course/interorg

2.On Strategy : What Managers Can Learn from Philosophy - PART 1 Стратегія: Що Менеджери можуть дізнатися з філософії - Частина 1

https://www.coursera.org/course/businessandphilo

Підприємництво

1. Developing Innovative Ideas for New Companies: The First Step in Entrepreneurship - Розробка інноваційних ідей для нових компаній: перший крок до підприємництва

https://www.coursera.org/course/innovativeideas

2. Global Business Environment II - Глобальне бізнес середовище II

https://www.coursera.org/course/globalbusiness2

Алгоритми

1. Bioinformatics Algorithms (Part 1)Алгоритми в біоінформатиці, частина І

https://www.coursera.org/course/bioinformatics

2. Statistical Mechanics: Algorithms and Computations Статистична механіка: Алгоритми і обчислення

https://www.coursera.org/course/smac

3. Bioinformatics: Introduction and Methods Біоінформатика: вступ та методи

Телекомунікаційні системи

1. Monitoring Transmitted Data/Моніторинг переданих даних  

https://www.udemy.com/hacking-academy-monitoring-transmitted-data/?dtcode=Fsk4XHq3gfuE

2. Zabbix Network Monitoring Essentials/Основи моніторингу мереж Zabbix 

https://www.udemy.com/zabbix-network-monitoring-essentials/?dtcode=MvcdzEn3gfuE

Сторінки